Thursday, September 29office@prosveshtenieto.com

Основните понятия и принципи на Живата Етика



Новото езотерично, философско и етично движение „Жива етика“, още от самото начало на разпространението си в обществото предизвикало голям интерес от страна на представителите на науката. Напредналите научни кръгове на Русия отдавна са стигнали до заключението, че е необходимо да се промени съществуващата парадигма на науката, която дълги години е била ограничена от рамката на вулгарната материалистическа идеология, преобладаваща в съветското общество.

Необходимостта от промяна на парадигмата на науката била продиктувана от резултатите от най-новите изследвания в областта на многоизмерността на пространството и човешкото тяло, другите форми и състояния на материята, паранормалните природни явления и редица други явления.

Научно обоснованото, аргументирано учение на Живата етика не можело да не се превърне в идеологически ориентир за водещи учени и пример за обективна мирогледна система, лишена от всякаква тенденциозност, от която отдавна се чувства както в обществото, така и в научните среди.

Още през 90-те години на миналия век са защитени докторски дисертации по различни проблеми на живата етика в Московския държавен университет, IFRAN, Университета за приятелството на народите и други образователни и академични институции на Руската федерация. Фактът, че Агни Йога предизвикала такъв голям интерес в научните среди, се доказва и от многобройните доклади, представяни ежегодно от учени от различни клонове на науката на международни обществени и научни конференции на Рьорих, които традиционно са били провеждани в Москва, Санкт Петербург, Новосибирск и други градове. Темите на научните доклади, представени на тези конференции, обхващат различни области на науката – философия, социология, психология, културология, история на изкуството, педагогика, медицина, физика, астрофизика, биология, астрономия и др.

Основните понятия и принципи на Живата Етика

Идеите на Живата етика

се оказали в съответствие с възгледите на изключителните представители на съвременната домашна наука: Л. Яншин, А. Охатрин, Б. Искаков, В. Казначеев, Н. Козирев, И. Яницки, П. Горяев, А. Акимов, В. Шипов и много други изследователи.

Последните постижения на чуждата наука в многото области също потвърдили обективността на Учението на Агни Йога относно многоизмерността на Космоса и съществуването на другите форми на Материята.

Чуждестранните изследователи постигнали особен напредък в изучаването на многоизмерната природа на човешкото тяло. По-специално, проучванията, проведени от Р. Муди, Р. Монро, Л. Уотсън, К. Фей, А. Ладсберг, С. Карагула, К. Озиз, Е. Харалдсон, Дж. Стивънсън, Е. Кюблер-Рос, С. Гроф и много други учени в областта на реанимацията, изменените състояния на съзнанието, танатологията, реинкарнацията, които убедително свидетелстват в полза на истинността на научните възгледи на Живата етика.

Нека се опитаме да дадем кратко обобщение на някои от основните положения на Агни Йога, като ги сравним със съвременните научни възгледи по тези проблеми.

Както вече споменахме, една от

основните идеи на Живата етика

е идеята за многоизмерността на Космоса. Според древното езотерично Учение, което е в основата на Живата Етика, структурата на Материята, която формира света, който виждаме, е многоизмерна. Освен триизмерността на физическата реалност, достъпна за петте сетива на човека, в света има невидими типове Материя, които образуват другите Светове (или равнини на Съществуване), толкова обширни и разнообразни като нашия физически свят.

Тясно свързан с концепцията за многоизмерността на Космоса е един от най-„заклетите“ проблеми на световната земна философия – проблемът за връзката между Духа и Материята. Как авторите на Агни Йога решават този стар проблем?

В едно от писмата си Елена Рьорих пише за:

Говорейки за Вселената, обичайно е духът да се противопоставя на материята като такава. Но по същество такива противоположности са погрешни. (…) Ние знаем за Един елемент, наречен Дух-Материя. Източната философия твърди, че (…) духът без материя е нищо. Пример за разтваряне на парче лед (плътна материя) във вода (фино състояние на материята) и, накрая, превръщане на водата в пара (дух) перфектно илюстрира връзката между дух и материя. Затова бих казала, че цялото Съществуване се състои от различни комбинации от диференциации на Единия Елемент, Дух-Материя. Така Духът ще бъде горе, а под него всички степени на Материята. Духът е завършекът на Материята.

В “Лицата на Агни Йога” се казва за това по следният начин:

Грешката на материалистите на съвременната наука е, че те не допускат съществуването на нови, фини, непознати форми на Материята, например тези, от които се изграждат образи на мисълта, или се изграждат фини тела, или прототипи на плътни форми. Грешката на идеалистите е, че те предполагат съществуването на нещо извън Материята. За тях всички светове, които не са видими за физическото око, но понякога са видими за ясновидците, са нематериални. Междувременно как Истината лежи в средата на тези две крайности. Отричани от материалистите, финият свят и всички висши светове съществуват в действителност и те са материални, само че тази материя е по-изтънчена от материята, позната на съвременната наука. Но тази материя е достъпна за изучаване, може да бъде видима и достъпна за точни и неизменни материални закони или закони на Материята. Нематериалният свят, твърдят идеалистите, не може да съществува, защото извън Материята и нейните форми, дори най-фините и най-висшите, нищо не може да съществува, защото в природата няма такива форми. Най-висшите духовни явления са материални и аурата на човек, дори на планетарните духове, може да бъде записана от свръхчувствителни устройства. Аурата на обикновен човек може да бъде снимана с обикновена тънкочувствителна фотографска плака. Не можете да снимате нещо, което не съществува. Следователно несъмненото не може да бъде отречено. Време е да сложим край на детския материализъм. Ако материализмът не отричаше възможността за съществуване на по-фини и по-висши видове материя, това би укрепило позицията му и би поставило материалната основа под одобрението на идеалистите на Запада. Съществуването е неоспоримо. Да се ​​бориш срещу реалността на несъмненото означава да проявяваш невежество.

Прави впечатление, че Материята като такава не е била смятана от Авторите на Агни Йога за нещо инертно и неодушевено.

… Трябва да се има предвид, че няма Материя, която да не притежава присъствието на Духа в себе си в едно или друго качествено проявление. Защото навсякъде, където има проявление, има живот или дух. Знам, че е обичайно материята да се нарича като цяло пасивна, хаотична и неодушевена, но всички тези детерминанти не са точни “, пише Елена Рьорих за свойствата на материята.

Основните понятия и принципи на Живата Етика

Както виждаме, възгледите на авторите на „Живата етика” за връзката между Дух и Материя са изключително логични и оправдани. Едва ли има доктрина в света, която да предлага по-убедително решение на този сложен философски проблем.

Но нека се върнем към концепцията за многоизмерността на Космоса, която е най-важният онтологичен принцип на Живата етика.

Според Агни Йога, принципът на седмото е в основата на структурата на Вселената.

В Космоса има седем основни равнини на Битието, които се различават един от друг по вибрационните и енергийните характеристики на видовете Материя, от която са образувани. Всеки план от своя страна е разделен на седем подравнини. Основните планове на Космоса (и съответните видове материя, които ги формират, в Живата етика са получили следните имена:

1. Физическият свят. В сравнение с другите равнини, този свят се характеризира с най-плътното състояние на космическата материя. Физическата материя има най-ниско вибрационно ниво (т.е. броят на вибрациите на нейните частици за единица време). В сравнение с други видове космическа материя, физическата материя се счита за най-грубата и най-несъвършената.

2. Етерното пространство. Материята на етера е близка по структура до материята на физическия план. Но тъй като е по-разреден от физическата материя, етерните форми не са видими за обикновените хора. Дълго време в науката на XX век се е смятало, че всички хипотези на учените от различните епохи за съществуването на определен универсален етер са повече от грешка, първо на древната натурфилософия, а след това и на учени, близки до нашето време (включително А. Айнщайн, който споделя теория за съществуването на етер). Но последните изследвания на физиците показали, че етерът не е изобретение или грешка, а съвсем реално невидимо вещество, което изпълва цялата Вселена и земното пространство, чието съществуване обяснява много природни феномени.

3. Астрален свят. Този свят, както и вида на Материята, която го формира, е невидим за обикновеното зрение. Невидимите равнини на съществуване и видовете Материя в Живата Етика се наричат ​​също фини. Материята на физическия и финия (започвайки от астралния) свят може да бъдат сравнима по свойства с желязото и, например, с газа. Желязото е твърдо, стабилно по форма и трудно се поддава на промени в състоянието си. Газът, напротив, е лек, подвижен, свободно променя формата си, невидим поради разреждането на частиците, които съставляват неговата молекулярна структура.

Свойствата на пластичност, невидимост, тънкост се увеличават в материята на по-високите равнини, когато те се отдалечават от физическия план.

Астралната материя, за разлика от физическата, е разредена, пластична и подвижна. Този вид Материя има яркост, особено забележима в тъмното. Този вид материя получила името астрална (т.е. светеща, звездна) именно поради последното качество. Формациите на астралния свят, според свидетелствата на ясновидци и просто силно чувствителни хора, изглеждат като светещ газ или мъгла. Астралната материя не винаги е невидима за обикновените хора. Понякога поради някакви особени обстоятелства придобива известно уплътняване. Такива явления в езотеричните източници се наричат ​​материализация.

Основните понятия и принципи на Живата Етика

4. Психичният свят. Материята на тази равнина на Вселената е в много отношения подобна на астралната, но още по-тънка и по-съвършена по структура и свойства.

5. Огненият свят. Тази равнина на битието играе огромна роля в еволюцията на всички форми на материя във Вселената – както физически, така и астрални и ментални светове. Той има решаващо влияние върху духовната еволюция на човечеството. Материята на този план по своята структура се доближава до Светлината (в Агни Йога се казва, че Светлината е материята на висшите светове на Космическото Пространство).

По-съвършените светове, които следват Огнения свят – шестият, будически (от санскритската концепция за “Будхи” – просветление, знание) и седмият, атмически (от думата “Атма” – Дух) – поради съвършенството и изтънчеността от материята, която ги формира, са безкрайно далеч от нашия физически план. Но въпреки голямата си отдалеченост от земния план на битието, искрите на Висшите светове присъстват несъзнателно във всеки от нас, съставлявайки най-съкровената духовна същност на човека, вътрешната космическа природа на неговата душа…

За фините светове (по-специално, най-близките до земните – астрални или фини) във “Фасетите на Агни Йога” се казва:

Искам да ви дам ясна представа, какво представлява астралния свят. На първо място, той е материален, точно като материалното и финото тяло. Медузата също е жив организъм и също е материална, но плътността на тялото й е различна от плътността на тялото на костенурката и нейната черупка. Още една стъпка по пътя на усъвършенстването и разреждането и идеята за материалността на финото тяло ще бъде съвсем правилна. През него могат да се видят други предмети. Той е почти прозрачен и обаче се усеща съвсем конкретно и не по-малко, а дори и по-силно от физическото тяло. Усещанията са много близки и сходни, тъй като усещанията на плътното тяло преминават през финото. Ако го изолираме, както се прави, да речем, с анестезията, тогава без него дори болката престава да се усеща и обаче човек вижда и чува, но вече извън плътния свят. По същия начин цялата друга материя на този свят е рафинирана и разредена. По-близо до Земята, тя е много подобна на тази на Земята, само нейната пластичност и пропускливост са много по-значими. Колкото по-висок е слоят от Земята, толкова по-голямо е разреждането на нейната материя и живите форми, които са облечени с нея. Формите стават все по-изтънчени, леки и светещи. Всичко е в движение или в състояние на видима пулсация, а двигателят е мислен. Грешка е да се мисли, че мозъкът мисли, защото там хората мислят и творят, въпреки че мозъкът отсъства. Мозъкът е инструмент или инструмент на мислителя, който той използва само във физическото тяло. Финото тяло се движи с мисъл, енергията на мисълта е огнена, а онези духове, които са натрупали огън през живота си на Земята, имат пълна свобода на движение и полет. Финото тяло лети, ако не е обременено с тежки частици от астралната материя и ако мисълта на обитателя на финото тяло позволява възможността за летене. Тъй като всичко там е подчинено на мисълта, мислите за отричане на живота и движението в Тънкия свят правят хората неподвижни и инертни, т.е. мисълта е въплътена в реалността, създадена от човека. Условията, близки до Земята, са подобни на тези на Земята. Колкото по-висока, толкова по-голяма и по-силна е разликата. Пластичността и пропускливостта, подвижността и подчинението на мисълта са основните свойства на Тънкия свят. Всичко, което е и е било на Земята, се отразява там в подходящи форми, но мисълта царува над всичко. Възможностите за проявление и творчество за дух, освободен от земни гравитации и земни оцеляване, са големи и са ограничени само от широчината на неговото задържане и развитие. Наистина, този свят в най-високите си слоеве е царство на неограничени възможности.”Условията, близки до Земята, са подобни на тези на Земята. („Аспектите на Агни Йога“, том 8, стр. 380.)

Фините видове Материя,

които образуват областите от Вселената, които не са видими за нас, се проявяват не само в природата, но и в нашия собствен организъм. Според Учението за жива етика човекът, както всичко, което съществува в Космоса, е многоизмерен. Във физическото му тяло са скрити фини телесни структури, които не са видими с обикновеното зрение, които се наричат ​​фини тела или черупки в Живата етика. Материята, която образува тези тела, съответства на онези видове космическа материя и плановете на Вселената, които били споменати по-горе. Следователно имената на телата, които съставляват структурата на човек, са ни познати: физическо, етерно, астрално, умствено, както и огнено, (по-точно като неговия ембрион). Напълно огнено тяло се формира само във високо духовни същности. Освен това в структурата на човешкото същество има два висши елемента, които съставляват неговия духовен принцип, но те не са тела, а определени енергии: 6- тият е Буди, а 7-ият е Атма.

Фините тела, затворени във физическата обвивка на човек, са малко по-големи по размер. Всяко от тези тела има свое собствено излъчване и всички заедно образуват биополе или невидима аура, която в древни времена е била изобразявана на икони под формата на ореол над главите на светци. Подобно на плановете на Космоса, фините тела на човек взаимно се проникват едно в друго, като съществуват едно в друго.

Основните понятия и принципи на Живата Етика

Физическото тяло е най-плътната материална обвивка на човек. Материята, която го образува, е най-инертната, несъвършена в сравнение с материята на нашите фини тела.

Следващият, по-фин материален компонент на човек е неговата етерна обвивка, създадена от етерното пространство на Вселената.

Етерното тяло е точно копие на физическото тяло, негов двойник. Етерът свързва, прониква и обгръща частиците на физическото тяло. Основната функция на етерната обвивка е, че тя служи като проводник на прана – космическата енергия, необходима за съществуването на физическото тяло. “Космическото хранене” на човек е енергията на слънчевите лъчи, излъчването на другите планети и звезди, както и биологичната енергия на растенията и дърветата, разлята във въздуха. Цялата енергия на аурата на планетата се улавя от човешкото етерно тяло.

Частиците космическа прана, въведени във физическото тяло чрез етерното, преминават като кървави топки през всички кръвни и нервни канали и сплитове на нашето тяло, давайки му необходимата жизнена енергия. Етерният двойник е тясно свързан с физическото тяло. При обикновените хора частичното изхвърляне на етерното тяло, като правило, причинява загуба на съзнание, припадък. Медиумите могат да отделят това тяло по желание и с помощта на неговата материя (ектоплазма) да извършват различни феномени, но медиумизмът се счита в Агни Йога за феномен не само далеч от истинската духовност, но и просто опасен.

Ясновидците, които имат способността да виждат фините структури, твърдят, че под въздействието на анестезия по време на операция или в състояние на припадък, етерното тяло частично се отделя от физическото и е над него под формата на синкаво или сиво-виолетов облак. Пълното отделяне на етерната обвивка от физическата причинява смърт. Жизненият принцип, лишен от проводник, вече не може да действа върху биологичното тяло и последното започва да се разлага.

Следователно смъртта не е нищо повече от отделяне на физическото тяло от етерните и други фини обвивки на човек.

Следващият компонент на човешкото тяло е астралното тяло, образувано от същия тип материя, която формира целия астрален или фин свят. Подобно на етерното, астралното тяло, което е не видимо за обикновените хора, тъй като е дори по-фино от етерното. В трудовете на световноизвестния реаниматор Р. Муди се казва, че по време на промененото състояния на съзнанието, особено по време на клинична смърт, много хора са в състояние да видят някои фини субстрати на собственото си тяло. В книгата си „Живот след живота“ Муди пише, че интервюираните от него пациенти по време на клинична смърт виждат своето „друго тяло“, което е почти прозрачно образувание, подобно на облак, съсирек от мъгла или газ, и имащо овална или удължена форма. Материята на астралното тяло, както и на етерното, прониква във всеки атом на физическото тяло, образувайки неразривно единство и на трите черупки.

Четвъртото поред, менталното тяло на човек е още по-съвършено по структура и се формира от по-фина материя от астралната. Има сферична форма. Това тяло се формира напълно само при високо развитите духовно и интелектуално хора. При хората обаче, примитивните и неразвити, психичните тела са в ембрионално състояние.

Тялото на хората от нашето еволюционно ниво е в същото състояние, а огненото тяло е най -съвършеният компонент на човешката структура. Огненото тяло може да се образува само при хора с най-висока степен на духовно развитие, чийто брой на Земята се преброява в единици.

Както вече споменахме, двата най-висши принципа – 6-ти принцип, Буди, и 7-ми, Атма, –пребивават в структурата на човешкото същество под формата на безформени духовни и енергийни принципи, които формират неговия духовен принцип. Принципът на Буди има своята локализация във фино-материалния център на сърцето, който на физическия план съответства на физическото сърце на човек. Що се отнася до принципа на Атма – най-висшият структурен компонент, той практически няма проявление в плътната материя на човешкото тяло. Видният индийски философ Шри Ауробиндо казва, че проявлението на принципа на Атма се възприема от ясновидците като светещ лъч с бледосин или виолетов цвят, разположен над главата на човек. (Регионът на короната във философията на йога се счита за мястото на центъра на лотоса на Брахма – най-висшият фино-материален център на човека.) Но този лъч е отражение на енергията на Атма, а не на нейния източник. Същата идея е изразена в „Аспектите на Агни Йога“.

Въпреки това, въпреки такава „отдалеченост“ на принципите на Атма и Будхи от физическото ниво на съществуване, тези висши компоненти на човешкото същество в своята неразривна комбинация образуват свръхсъзнателната космическа основа на човека, наречена в Теософията и Живата етика ядрото на духа. В съчетание с петия принцип на човешката структура – ​​Манас, или самосъзнание, Атма и Буди съставляват неразрушимия и безсмъртен духовен принцип на индивида – монадата.

Особено важно е да се подчертае,

че възгледите на Агни Йога за истинската природа на човешкото същество, неговия живот, смърт и посмъртното съществуване на съзнанието в момента имат много поддръжници в научните среди. Това важи особено за специалистите, занимаващи се с изследвания в областта на многоизмерната природа на човешкото тяло.

Резултатите от изследванията на Р. Муди, С. Карагула, Е. Каблер-Рос и други вече споменати от нас учени, в много аспекти потвърждават учението на Живата етика за психо-енергийната природа на човека. По-специално, твърдението на Агни Йога за наличието в човешкото тяло на фини субстрати, невидими с обикновеното зрение, наречени в това Учение фини тела, било потвърдено като субективни усещания на повечето хора, които някога са изпитвали променени състоянията на съзнанието (включително по време на клинична смърт) и обективни данни от различни изследвания в областта на многоизмерната природа на човешкото тяло. Освен това днес в света има огромно количество фото и видео материали, доказващи реалността на съществуването в човешкото тяло на компоненти, образувани от други видове Материя.

Смъртта от гледна точка на Живата етика представлява преход на съзнанието на човек в друг план на съществуване, който е придружен от отделянето на фино-материалния комплекс на човек от неговото физическо тяло. Този момент може да бъде заснет на видеокасета и фотографски филм.

Призракът“, уловен на снимката, най-вероятно е ефирна обвивка, освободена от физическото тяло.

Многоизмерната вътрешна природа на човека определя целия цикъл на неговото космическо съществуване. Според Учението за живата етика след смъртта на физическото тяло цялата информация за живота на човека, заедно с неговите духовни и интелектуални натрупвания, се премества в неговия фино-материален комплекс и се пренася в други, фини сфери на Битието. Обвивката на съзнанието-душа на тези планове са фините тела на човек – първо астралното, след това (за хората, които са високо развити в духовно и интелектуално отношение) менталното. След края на периода на престой във Фините светове, съзнанието на човешката душа, като правило, се преражда във физическия план на битието за по-нататъшно усъвършенстване.

Благодарим Ви, че прочетохте тази статия. Просвещението няма за цел да промени вашата гледна точка. Дали ще повярвате на тази статия или не, това е ваш избор! Не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи!

Просвещението ©

Внимание! Всяко пълно или частично копиране на материали на Просвещението без писмено разрешение и директен линк към оригиналната публикация на Просвещението, включително от други електронни ресурси, ще се смята за грубо нарушение на Закона за защита на интелектуалната собственост на Република България. Просвещението си запазва правото да реагира на подобни нарушения включително по съдебен ред.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
error: Съдържанието е защитено!!!